Dabrowski kulturalPrzemysław Dąbrowski
Siła w kulturze, jedność w narodzie

Zasadniczym celem, jaki postawił sobie Przemysław Dąbrowski było odtworzenie działalności rodziny Więsławskich, których losy nieprzerwanie związane były ze  stolicą byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednocześnie przez pryzmat aktywności Więsławskich autor ukazał funkcjonowanie szeregu instytucji i stowarzyszeń, zakładanych w mieście nad Wilią na przełomie XIX i XX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dabrowski MiastoPrzemysław Dąbrowski
Rozpolitykowane Miasto

Zasadniczym celem jaki postawił sobie Autor było zrekonstruowanie działalności polskich ugrupowań w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także ukazanie wysuwanych przez ich reprezentantów rozwiązań w przedmiocie ustroju politycznego państwa polskiego. Potrzeba ta była tym pilniejsza, iż po Warszawie, stolica dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiła bez wątpienia niezwykle potężny i prężny ośrodek polityczny, gdzie ścierały się rozmaite nurty ideowe. W mieście nad Wilią funkcjonowały bowiem oddziały większości ugrupowań centralnych, oczywiście z wyjątkiem konserwatystów i demokratów, którzy tworzyli środowisko o charakterze autochtonicznym. Konieczne zatem stało się podmiotowo-instytucjonalne przedstawienie ugrupowań wileńskiej sceny politycznej, w tym również scharakteryzowanie ukazującej się w tym okresie prasy – stanowiącej najważniejsze źródło w odtworzeniu myśli politycznej polskich ugrupowań w Wilnie.

 


 

Chrzanowski SuplementWiesław Chrzanowski
Suplement

Zbiór dwudziestu kilku tekstów publicystycznych oraz wywiadów, których Wiesław Chrzanowski  udzielił na przestrzeni ostatnich lat. Chrzanowski zabiera głos w sprawach najważniejszych. Pisze i mówi  o Kościele, państwie, etyce w życiu publicznym, o najnowszej historii Polski i wyzwaniach, które stoją przed Polską obecnie, o przyszłości Europy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dabrowski kulturalMikołaj Tarkowski
Adwokatura Wileńska 1918-1939

,,Praca stanowi istotny wkład do badań nad działalnością samorządu palestry II Rzeczypospolitej i warunków wykonywania zawodu adwokata w tamtym okresie. Zaakcentować należy jej wieloaspektowy charakter. Ustalenia Autora zainteresują bowiem też niewątpliwie historyków regionalistów, gdyż znacznie rozszerzają naszą wiedzę na temat dziejów społecznych, gospodarczych i politycznych a także życia kulturalnego i aktywności naukowej na Wileńszczyźnie w latach 1918-1939. Daje się zauważyć szczególnie osobiste zaangażowanie i pasję (w pozytywnym tego słowo znaczeniu) Autora w odkrywaniu nowych nieznanych dotąd danych na temat międzywojennej palestry wileńskiej”

 

prof. dr. hab. Andrzeja Wrzyszcza

 

 

 

 


 

Szpoper CaratDariusz Szpoper
Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej

W swej książce Dariusz Szpoper odtwarza koncepcje polityczne i inicjatywy podejmowane przez konserwatystów polskich w  okresie tak zwanej „odwilży posewastopolskiej”, bezpośrednio poprzedzającej wybuch powstania styczniowego. Ze stron pracy wyłania się wyrazisty obraz lęków i obaw, będących udziałem środowiska szlacheckiego, a wynikających z uzmysłowienia sobie, iż rozpoczęty przez władze  rosyjskie proces reform włościańskich prowadzi nieuchronnie do głębokich przemian społecznych i gospodarczych, które zniweczą dotychczasowy ład, oparty na pańszczyźnie  i poddaństwie chłopów.

 

 

 

 

 


 

Szpoper LithuanaDariusz Szpoper
Gente Lihuana, natonie Lithuana

Książka poświęcona analizie  myśli politycznej i działalności Konstancji Skirmuntt. Ta niezwykle ciekawa  intelektualnie postać przez wiele lat pozostawała niemal całkowicie zapomniana. A była przecież osobą wybitną – należała do wąskiego grona działaczy politycznych przełomu  XIX i XX wieku, którzy swoją postawą starali się moderować relacje pomiędzy  narodami zamieszkałymi od wieków na terenach historycznej Litwy, próbując budować  nowe  polityczne  fundamenty ich koegzystencji.