prawo

Wyjawienie majątku – instrument dla wierzycieli

Wyjawienie majątku ma na celu wsparcie egzekucji świadczeń pieniężnych oraz wyjątkowo świadczeń o innym charakterze. Polega na złożeniu przez dłużnika wykazu całego majątku. oraz złożeniu przez niego przyrzeczenia przed sądem według roty zawartej w art. 913 § 1 k.p.c.. Wykaz zawiera spis rzeczy ze wskazaniem miejsc, w których się znajdują oraz przysługujące dłużnikowi wierzytelności i inne prawa majątkowe. W celu nakazania dłużnikowi wyjawienia majątku...

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej. Zmierza do zrekompensowania krzywdy w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi, w tym również wynikających z naruszenia dóbr osobistych. W polskim systemie prawnym przesłanki stosowania tej instytucji normują przepisy kodeksu cywilnego w części poświęconej czynom niedozwolonym (art. 444, 445 i 448. Kodeksu cywilnego, zwanego dalej: „k.c.”).

Zgoda pacjenta na zabieg z zakresu chirurgii plastycznej

Konieczność ochrony życia lub zdrowia nie jest obecnie jedyną przesłanką wykonywania zabiegów medycznych. Niesłabnącą popularnością cieszy się chirurgia plastyczna, której dynamiczny rozwój skutkuje dziś tym, że w Polsce wykonuje się rocznie około pół miliona operacji plastycznych, a liczba ta wzrasta o ok. 25% każdego roku. Chirurgia plastyczna jest to dziedzina medycyny (specjalność chirurgii ogólnej), której zadaniem jest rekonstrukcja części ciała...