ochrona własności intelektualnej

Reprezentujemy Klientów indywidualnych i korporacyjnych w zakresie problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym:

  • praw autorskich i praw pokrewnych, w tym ochrona praw autorskich w dziedzinie elektronicznej eksploatacji dzieł (zwłaszcza naruszenia w Internecie)

 

W ramach ochrony własności intelektualnej świadczymy usługi z zakresu:

  • przenoszenia i licencjonowania autorskich praw majątkowych
  • sporządzania i opiniowania umów, w wyniku których powstają utwory
  • opiniowania regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej
  • szkolenia z zakresu zagadnień prawa wynalazczego i prawa autorskiego
  • tworzenia regulacji dla potrzeb działania uczelnianego Centrum Transferu Technologii
  • reprezentowania w sporach dotyczących naruszeń praw do utworów
  • zapobiegania naruszeniom praw autorskich