zamówienia publiczne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie procedur zamówień publicznych, zarówno na rzecz zamawiających, jak też ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oferujemy:

  • pomoc prawną przy przygotowywaniu oferty o udzielenie zamówienia
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych
  • reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami

Zamawiającym:

  • przygotowujemy dokumentację przetargową: ogłoszenia i protokoły, specyfikację istotnych warunków zamówień (SIWZ), wzory umów, w tym umów w standardzie FIDIC, projekty odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ i wzorów umów
  • sporządzamy opinie prawne w kwestiach dotyczących prawa zamówień publicznych
  • doradzamy przy doborze formy wyłonienia przyjmującego zamówienie
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami